ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18 ธ.ค. 66

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและครอบครัวเด็กยากจน รวมจำนวน 22 ราย ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุฯ ให้เหมาะสมและปลอดภัย 5 หลัง

2. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 4 ราย

3.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 1 หลัง

4. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 4 ราย

5. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 8 ราย

รายงานการประชุม