ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565

22 ก.ย. 65

วันที่ 22 กันยายน 2565  นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน แจ้งแนวทางกรอบงบประมาณและปฏิทินการบริหารงบประมาณกองทุนของปี 2566 แจ้งประกาศ สปสช.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ของกองทุน ณ ห้องประชุมพญาแล (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า