ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

30 ม.ค. 66

วันที่ 30มกราคม2566 เวลา 09.30 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุน ,การรับรองรายงานไตรมาส 1/2566 และพิจารณาอนุมัติโครงการบางส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ณ ห้องประชุมพญาแล (ชั้น2) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า