ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566

28 พ.ย. 65

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุน LTC แจ้งการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนที่ครบวาระ ขอความเห็นชอบรายงานต่าง ๆ ของกองทุน ขออนุมัติแผนการเงินปี 2566 ขอความเห็นชอบระเบียบข้อบังคับกองทุน(ที่มีการปรับปรุง) และเห็นชอบอนุมัติโครงการประเภทที่ 4 (การบริหารจัดการกองทุน) ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ของกองทุน ณ ห้องประชุมพญาแล (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภ