ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

15 ส.ค. 65

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  ในวันที่ 15  สิงหาคม  2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาแล (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า