ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี2564 โดยมีช่องทางที่สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง ตาม คิวอาร์โค๊ตนี้

02 เม.ย. 64

ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก