ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเขว้าอ่านหนังสือ

15 พ.ค. 63

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสถานที่่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ เนื่องจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมติที่ประชุม เมื่อวันที่่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านเขว้า มาอ่านหนังสือ ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า