ประกาศใช้ราคากลางงานจัดจ้างของทางราชการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1(ช่วงบ้านนางจิรภา-บ้านนางหลัก)

09 ก.ค. 67

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางจิรภา-บ้านนางหลัก)