ประกาศใช้ราคากลางงานจัดจ้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ114,000บาท

25 มิ.ย. 67

(งบประมาณ114,000)