ประกาศใช้ราคากลางงานจัดจ้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ91,000บาท

25 มิ.ย. 67

(งบประมาณ91,000)