ประกาศใช้ราคากลางงานจัดจ้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ57,500บาท

25 มิ.ย. 67

(งบประมาณ57,500)