ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2565

27 ก.ค. 65

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2565