ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2565

26 เม.ย. 65

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2565