ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565

26 ม.ค. 65

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-2565