ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

20 ก.ค. 66

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตามมาตรา 13(1)