ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคม การขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงป่าช้าวัดกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

23 ก.พ. 67