ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

31 ส.ค. 64