ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

30 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :