ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง การเปิดประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเช้าและห้องน้ำตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2564

12 พ.ค. 64