ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง การเปิดประมูลเช่าห้องน้ำตลาดสดเช้าและห้องน้ำตลาดสดเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 เม.ย. 64