ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลบ้านเขว้า

05 มิ.ย. 67

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลบ้านเขว้า