ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31 พ.ค. 67

จ้างเหมาลูกจ้างประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนปีงบประมาณ2567