ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี2567

14 มิ.ย. 67

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(รณรงค์ครั้งที่1เดือนมิ.ย2567)