ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 2

18 ส.ค. 60