ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

02 เม.ย. 63

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน หรือผู้ที่กลับจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน