ประกาศจังหวัดชัยภูมิที่ 2080/2563 เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

10 เม.ย. 63