ประกาศจังหวัดชัยภูมิที่ 2081/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 8/2563 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 1689/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

10 เม.ย. 63