ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

13 ก.ค. 60