ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565

22 ก.พ. 65

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล-ประจำปี-2565