ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านนายประพันธ์-นายจุ้ย-วัดเจริญผล) หมู่ที่ 12ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :