ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านนายประพันธ์-นายจุ้ย-วัดเจริญผล) หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 มิ.ย. 62