ปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า”

30 พ.ค. 67

ปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเขว้า”และ ไตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า”