นายอำเภอบ้านเขว้าร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

10 ก.ค. 62

วันที่ 10 กรกฎาคม 62 นายอำเภอบ้านเขว้าร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส นางติ้ว ป้องขันธ์ ประชาชน ม.11 เพื่อให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป