แผนการประเมินและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2566

13 มิ.ย. 66

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมแผนการประเมินและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2566 ร่วมด้วย นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรี นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวตะวันนา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองช่าง ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุ2 เข้าร่วมการประเมินประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า