โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2567

20 พ.ค. 67

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2567 โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูคนพิการ จำนวน 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ