โครงการฝึกอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2567

20 พ.ค. 67

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้าในนามประธานศูนย์บริการคนพิการ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2567 โดยวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ