โครงการโรงเรียนครอบครัวหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567

23 พ.ค. 67

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการโรงเรียนครอบครัวหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการโรงเรียนครอบครัวหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 โดยวิทยากรให้ความรู้จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน