โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567

23 พ.ค. 67

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลคนพิการและกิจกรรมออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 เดือนระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2567 โดยวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน