นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบนโยบายและให้ความรู้ในโอกาสขึ้นปีใหม่ในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2567

09 ม.ค. 67

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
เทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบนโยบายและให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อน”นโยบาย No Gift Policy” และแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่