โรงพยาบาลบ้านเขว้าออกประเมินสิ่งที่ควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามสภาพคนพิการหรือผู้สูงอายุ

29 มิ.ย. 66

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม กองช่าง ร่วมกับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านเขว้าออกประเมินสิ่งที่ควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามสภาพคนพิการหรือผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย คือ
1 นายสะท้อน สนโนนตาด เลขที่ 88/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า
2 นายบุญมี มั่งมี เลขที่ 586 หมู่ 11 ตำบลบ้านเขว้า
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ