นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบนโยบาย No Gift Policyให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

30 ม.ค. 66

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายธวัช  จินชัย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบนโยบาย No Gift Policyให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

   

เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศนโยบาย ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563