ตอนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตลาดสดของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

14 ธ.ค. 66

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยผ.อ กองคลัง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตลาดสดของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ซึ่งมีผู้มาศึกษา ดูงานจำนวน 10 คน