จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 11

22 ก.ย. 65

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บ้านม่วง หมู่ที่ 11 เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม อสม.ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ) ใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก