งานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับการตรวจประเมินติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

10 ส.ค. 65

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 งานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้รับการตรวจประเมินติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยเจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศจ.ชัยภูมิ และ ปศอ.บ้านเขว้า ผลการตรวจประเมิน = ยอมรับผลการแก้ไขทั้งหมด (สรุปคือผ่าน)