งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้ดำเนินการออกพื้นที่ เก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

23 มิ.ย. 65