คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล และสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

26 มี.ค. 67

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล และสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ