คณะกรรมการตรวจสอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตามสัญญาเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

25 พ.ค. 65

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตามสัญญาเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1.ห้องน้ำตลาดสดเช้า
2.ห้องน้ำตลาดสดเย็น