ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี 2565

15 ส.ค. 65

ขอรับฟังการประชุมสภา-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565