ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

16 มิ.ย. 65

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

กองสวัสดิการสังคม
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้ – มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ – มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ – มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร – มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ – มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ – มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 รายการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จึงขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐและเอกชน อันจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ