ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม.

18 ม.ค. 61